Hupfeld & Hove Advokataktieselskab - Oplysningspligt

Hupfeld & Hove Advokataktieselskab er etableret på følgende adresse:

Viemosevej 62
2610 Rødovre

Vi kan kontaktes på følgende vis:
Telefonnummer + 45 35 27 80 20
Telefaxnummer + 45 35 42 92 18
E-mail: nh@hplaw.dk

Vores CVR-nummer er: 30 80 92 89.

Hupfeld & Hove Advokataktieselskab er organiseret som et aktieselskab.

Advokaterne hos Hupfeld & Hove Advokataktieselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Hupfeld & Hove Advokataktieselskab er omfattet af firmaets ansvarsfor-sikring og garantiordning tegnet hos Chartis Europe (dansk filial af Chartis Europe S.A., Frankrig) Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Hupfeld A/S uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og det opnåede resultat.

Hupfeld & Hove Advokataktieselskab anvender standardiserede forretningsbetingelser, som ligeledes findes på denne hjemmeside.

Hupfeld & Hove Advokataktieselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Hupfeld & Hove Advokataktieselskab samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Hupfeld & Hove Advokataktieselskab har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Advokaterne hosHupfeld & Hove Advokataktieselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Forebyggelse af hvidvask

Hupfeld & Hove Advokataktieselskab er i lighed med andre advokatfirmaer omfattet af reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (”hvidvaskloven”).

Loven pålægger os bl.a. at indsamle og opbevare identitetsoplysninger om alle vore klienter. Klienter skal derfor forinden vi kan påbegynde opgaven oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr., samt i fornødent omfang fremvise dokumentation herfor.

For selskabers og fondes vedkommende er vi endvidere forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger og dokumentation for selskabet/fondens reelle ejerforhold.

Ved et selskabs reelle ejere forstås de fysiske personer, der enten direkte eller indirekte via andre selskaber ejer eller kontroller 25 % eller mere af selskabskapitalen eller stemmerettighederne i det pågældende selskab, samt fysiske personer, som på anden måde udøver kontrol over et selskabs ledelse.

Ved en fonds reelle ejere forstås de fysiske personer, der ifølge fondens vedtægter eller på anden måde skal modtage 25 % eller mere af fondens uddelingsmidler, eller i hvis hovedinteresse fonden er oprettet samt fysiske personer, som på anden måde udøver kontrol over mindst 25 % af en fonds uddelingsmidler.

Hvidvaskloven pålægger os endvidere at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Vi er i den forbindelse også forpligtede til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

Kontakt os på

+45 35 27 80 20