Hupfeld Advokatanpartsselskab - Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Hupfeld Advokatanpartsselskab forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, som Hupfeld Advokatanpartsselskab leverer til klienten, medmindre andet er aftalt.

Forretningsbetingelserne gælder for opgaver, der overlades Hupfeld Advokatanpartsselskab efter den 1. juni 2005.

1. Udførelsen af opgaven

1.1 Hupfeld Advokatanpartsselskab og klienten aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser.

1.2 Hupfeld Advokatanpartsselskab forpligter sig over for klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og aftalt omfang.

1.3 Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.

1.4 Hupfeld Advokatanpartsselskab er undergivet reglerne i hvidevaskloven og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten.

1.5 Hupfeld Advokatanpartsselskab opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

1.6 Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som Hupfeld Advokatanpartsselskab leverer til klienten i forbindelse med sagen, men Hupfeld Advokatanpartsselskab har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

2. Honorar, fakturering og klientmidler

2.1 Hupfeld Advokatanpartsselskab fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder arbejde uden for normal arbejdstider, den interesse sagen repræsenterer for klienten, værdien af Hupfeld Advokatanpartsselskab ydelser, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

2.2 Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter samt eksterne transmissionsudgifter betales af klienten ud over honoraret.

2.3 I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave vil klienten efter anmodning blive oplyst om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde honoraret beregnes på, fx de timerpriser der anvendes, blive oplyst. I forbrugerforhold gives klienten oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes.

2.4 Normalt fakturerer Hupfeld Advokatanpartsselskab månedsvis bagud. Der kræves dog som udgangspunkt forudbetaling af større eksterne omkostninger.

2.5 Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Fakturabeløbet er betaltbart uden hensyn til lokale skatter i klientens domicilland.

2.6 Alle klientmidler, der betros Hupfeld Advokatanpartsselskab, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

3. Fortrolighed og insiderregler

3.1 Hupfeld Advokatanpartsselskab er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller modtaget om klienten fortroligt. Alle i Hupfeld Advokatanpartsselskab er pålagt en udvidet tavshedspligt, og derudover har Hupfeld Advokatanpartsselskab sikkerhedsprocedurer for håndtering af alt fortroligt materiale.

3.2 Alle i Hupfeld Advokatanpartsselskab er undergivet særlige regler i overensstemmelse med gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

4. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

4.1 Hupfeld Advokatanpartsselskab er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

4.2 Ansvaret er dog for såvel Hupfeld Advokatanpartsselskab som dets partnere og medarbejder begrænset til et beløb på maksimalt DKK 100 mio. pr. opgave, dog således at de samlede erstatningsbeløb, som én klient er berettiget til at modtage, ikke kan overstige DKK 150 mio. for så vidt angår samtlige krav, som klienten rejser i ét kalenderår.

4.3 Hupfeld Advokatanpartsselskab og dets partnere og medarbejder er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

4.4 Hupfeld Advokatanpartsselskab partnere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Hupfeld Advokatanpartsselskab har henvist klienten til, ligesom Hupfeld Advokatanpartsselskab og dets partnere og medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Hupfeld Advokatanpartsselskab efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

4.5 Hupfeld Advokatanpartsselskab ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

5. Lovvalg og værneting

5.1 Hupfeld Advokatanpartsselskab's rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

5.2 Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

5.3 Klienten kan klage til Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Kontakt os på

+45 35 27 80 20